You are currently viewing มาทำความรู้จัก การท่าเรือแห่งประเทศไทย กันเถอะ

มาทำความรู้จัก การท่าเรือแห่งประเทศไทย กันเถอะ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย Port Authority of Thailand เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สาธารณูปการ กระทรวงคมนาคม รับผิดชอบการขนส่งทางน้ำ ในการนำเข้าส่งออก ร้อยละ 95 ของการค้าระหว่างประเทศ ขนส่งด้วยการขนส่งผ่านท่าเรือ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รองรับวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ภารกิจหลักของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยมีภารกิจหลักสำคัญ 3 ประการคือ
1. ขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน้ำในประเทศและอาเซียน
2. การพัฒนาและบริการทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการที่มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานสากล

ท่าเทียบเรือภายใต้การบริหาร

ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศไทย มีท่าเรือภายใต้การบริหาร 5 แห่ง ประกอบด้วย

  1. ท่าเรือกรุงเทพ
  2. ท่าเรือแหลมฉบัง
  3. ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน
  4. ท่าเรือเชียงของ
  5. ท่าเรือระนอง

ท่าเรือกรุงเทพ

ท่าเรือกรุงเทพ
ท่าเรือกรุงเทพเป็นท่าเรือแม่น้ำหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เปิดให้บริการตั้งแต่ พ.ศ. 2494 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านเขื่อนตะวันตก และด้านเขื่อนตะวันออก มีขีดความสามารถในการรับเรือขนาดไม่เกิน 12,000 ตัน ความยาวไม่เกิน 172 เมตร ระดับกินน้ำลึกไม่เกิน 8.20 เมตร สามารถรรับตู่สินค้าได้จำนวน 1,500,000 ตู้ต่อปี

ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบังตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นท่าเรือที่สำคัญของประเทศไทย เป็นประตูการค้าของภูมิภาค เปิดให้บริการ พ.ศ.2534 สนับสนุนความเจริญเติบโตของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นท่าเรือที่ทันสมัย โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก มาตรฐานการบริการ เทียบเท่าท่าเรือชั้นนำทั่วโลก ขีดความสามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ 18,000 เดดเวทตัน เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องทั้งถนน ทางน้ำ ทางรถไฟ ขีดความสามารถรองรับตู้สินค้ารวม 11,000,000 ทียู การท่าเรือเป็นผู้บริหารและเอกชนเป็นผู้ประกอบการ

ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน

ท่าเรือเชียงแสน
ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ตั้งอยู่ฝั่งขวาปากแม่น้ำกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย พื้นที่ 387 ไร่หรือ 153 เอเคอร์ รองรับการขนส่งสินค้าได้ปีละ 6 ล้านตัน

ท่าเรือเชียงของ

ท่าเรือเชียงของ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ตรงข้ามเมืองห้วยทราย แคว้นบ่อแก้ว ประเทศลาว รองรับการนำเข้าส่งออกบริเวณชายแดน ไทย-ลาว ตามข้อตกลง 4 ฝ่าย ประกอบด้วย จีน ลาว เมียนมาร์ และไทย ท่าเรือเชียงของ รองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก ร้อยละ 90 ของเรือทั้งหมดมาจากประเทศลาว

ท่าเรือระนอง

ท่าเรือระนอง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกระบุรี ฝั่งตะวันออก ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ประกอบด้วย โรงพักสินค้า 1 หลัง พื้นที่ 1,500 ตร.ม. พื้นที่วางสินค้า 7,200 ตร.ม. สินค้าเปล่า 8,000 ตร.ม. วางตู้สินค้า 11,125 ตร.ม. ท่าเรือระนองเป็นท่าเรือฝั่งอันดามันของไทย เชื่อมโยงเส้นทางการค้าประเทศไทยแถบเอเชียใต้ และกลุ่มเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ บังคลาเทศ อินเดีย เมียนมาร์ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และไทย มีท่าเทียนเรือเอนกประสงค์ รองรับเรือสินค้าขนาด 500 ตันกรอส และท่าเทียบเรือตู้สินค้า รองรับเรือสินค้าขนาด 12,000 เดดเวทตัน พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกยกส่งสินค้าที่ทันสมัย

ข้อมูลจาก : port.co.th
Presented by w88v2.com