You are currently viewing โครงการพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือมีโครงการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนวิสาหกิจที่ 11 เพื่อรองรับและผลักดันวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการนโยบาลรัฐบาล ความต้องการผู้ใช้บริการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของการท่าเรือ โดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย

โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ

ระบบบริหารจัดการท่าเรือ

       โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่ภายในเขตรั้วศุลกากร 934 ไร่ หรือ 369.27 เอเคอร์ หรือร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด มีโครงการพัฒนาที่สำคัญได้แก่ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก โครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพ พร้อมระบบบริหารจัดการ เครื่องมือทุ่นแรง โครงการศูนย์บริการครบวงจรท่าเรือกรุงเทพ

ท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G

ท่าเรือ 20G

        โครงการปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20G ท่าเรือกรุงเทพดำเนินการพัฒนาท่าเรือ 20G ที่มีอยู่เดิม เป็นท่าเรือชายฝั่งโดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการขนส่งทางชายฝั่งในประเทศ สนับสนุนนโยบายการขนส่งทางน้ำของประเทศ ลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ เพิ่มการใช้ประโยชน์และศักยภาพของท่าเทียบเรือ 20G และลดระยะเวลาเรือจอดเทียบท่า ซึ่งเมือ่ดำเนินการแล้วเสร็จ ท่าเรือ 20G จะมีความสามารถในการขนถ่ายตู้สินค้าที่ 240,900 ทียูต่อปี

          โดยโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดบริการใน พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออก และโครงการพัฒนาคลังสินค้าท่าเรือกรุงเทพ พร้อมระบบบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือทุนแรง โครงการดังกล่าวจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาจราจรที่ติดขัดรอบท่าเรือ สนองความต้องการผู้ใช้บริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม จากกิจกรรมการให้บริการสาธารณูปโพคแบบใหม่ 

       โครงการศูนย์บริการครบวงจรท่าเรือกรุงเทพ โครงการวันสต๊อปเซอร์วิส รวมพื้นที่ให้บริการหลายจุดให้รวมอยู่ ณ จุดเดียว ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการภายใต้การรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ IPSP อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ เพิ่มรายได้ เพิ่มความมั่นคงปลอดภัย ภายในท่าเรือมากยิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง โซน3
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังประกอบด้วย โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้สินค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศ มีความสำคัญพัฒนาและขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินการพัฒนาโครงการท่าเรือระยะที่ 3 ให้เพียงพอต่อปริมาณของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เมื่อโครงการระยะที่ 3 เปิดให้บริการครบ จะมีจีดความสามารถรอบรับตู้สินค้าได้ปีละ 18,000,000 ทียู

ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าเรือแหลมฉบัง โซน4
โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบังการท่าเรือเตรียมการพัฒนาโครงการที่ปรับเปลี่ยนรูแบบการขนส่งการทางถนนสู่ทางราง และทางน้ำ ตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ สำรับโครงการพัฒนานี้ การท่าเรือจะก่อสร้างลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟในพื้นที่โซน 4 ระหว่าท่าเทียนเรือ C แลเ D มีพืน้ที่ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งจะมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้า 2 ล้านทียูต่อปี

พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง

ท่าเรือแหลมฉบัง A0

     โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งท่าเทียบเรือ A แหลมฉบัง มีพื้นที่ริมน้ำบริเวณก้นแอ่งจอดเรือที่ 1 ระหว่าง ท่าเทียบเรือ A1 และ A0 ความยาวประมาณ 150 ม. พร้อมพื้นที่บนฝั่งประมาณ 43 ไร่ หรือ 17 เอเคอร์ สำหรับการพัฒนาโครงการท่าเทียบเรือชายฝั่ง เมื่อก่อสร้างเสร็จจะสามารถรับตู้สินค้าได้ถึง 300,00 ทียูต่อปี โดยคาดว่าจะสามารถเปิดใ้หบริการทั้ง 2 โครงการได้ ในปี พ.ศ.2560 

     โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง แก้ไขปัญหาจราจรถทั้งภายในและบริเวณที่ต่อเชื่อมกับท่าเรือ มีการปรับปรุง 2 ส่วน 1 สิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ส่วนที่ 2 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเข้าออกเชื่อมต่อถนนภายนอกท่าเรือแหลมฉบัง ทั้งนี้โครงการพัฒนาต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่การท่าเรือได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันและการเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งมีการดำเนินกิจการภายใต้ค่านิยม ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการด้วยใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมมือเพื่อองค์กร

ยกระดับมาตรฐานสากล

ในส่วนความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การท่าเรือได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการพัฒนาศักยภาพให้มีความทันสมัยเทียบเท่าท่าเรือชั้นนำระดับโลก มีการประสานความร่วมมือสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศ เพื่อแลกแเปลี่ยนความรู้ ยกระดับการบริการให้เป็นตามมาตรฐานสากล การท่าเรือระหว่างประเทศ ระดับทวิภาคี พหุพาคี จัดพนักงานเข้าร่วมประชุม ศึกษาดูงานท่าเรือต่างประเทศ และธุรกิจเกี่ยวเนื่องต่างๆ

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

csr การท่าเรือ
การท่าเรือได้ดำเนินกิจการต่างๆ ควบคู่ไปกับงานรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน CSR ภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนในบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมทั้งแสดงความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อสังคม ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนแก่สังคมที่ด้อยโอกาส สร้างเสริมความพันธ์ ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

พร้อมรับเศรษฐกิจอาเซียน

ด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นในการพัฒนา การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมเป็นประตูการค้าหลักด้านการขนส่งทางน้ำที่เปี่ยมศักยภาพด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก การท่าเรือแห่งประเทศไทย ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน

Presented by w88club.click